Права громадян щодо сплати за житлово-комунальні послуги в умовах воєнного стану

  • 174

Проблемне питання
Нормативно-правова база
Щодо питання нарахування та оплати житлово-комунальних по-
слуг в період воєнного стану
До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповно-
важений) надходять звернення громадян, у тому числі від внутрішньо пе-
реміщених осіб, та осіб, які тимчасово перемістилися за кордон, про надання
роз’яснень з питань оплати за житлово-комунальні послуги, якщо вони не про-
живають у будинку (квартирі), у зв’язку із його пошкодженням (руйнацією) або
його знаходженням на тимчасово окупованій військами Російської Федерації
територіях України.
В окремих своїх зверненнях громадяни повідомляють, що після залишення
своїх помешкань вони відповідно припинили оплачувати комунальні послуги.
Під час моніторингу засобів масової інформації Уповноваженим виявлено
повідомлення, що деякі громадяни, в яких повністю зруйноване (пошкоджене)
внаслідок бойових дій житло, продовжують отримувати платіжні документи на
сплату комунальних послуг.
1. Закони України:
«Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII
(далі – Закон № 2189) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text
«Про внесення зміни до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні по-
ложення» Закону України «Про виконавче провадження» щодо зупинення ви-
конання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-ко-
мунальні послуги у період дії воєнного стану» від 27 липня 2022 року № 2456-IX
(далі – Закон № 2456) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-20#Text
2. Постанови Кабінету Міністрів України:
від 5 березня 2022 р. № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних по-
слуг в період воєнного стану» (далі – Постанова № 206) https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/206-2022-%D0%BF#Text
від 5 червня 2019 р. № 482 «Про затвердження Порядку здійснення перера-
хунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її
ненадання, надання невідповідної якості» (далі – Порядок № 482) https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/482-2019-%D0%BF#Text
3. Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.03.2022 № 61
«Про внесення зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спо-
житих у будівлі комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2022 р. за № 360/37696
(далі – Наказ № 61) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0360-22#Text
Відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-кому-
нальних послуг регулює Закон № 2189.
Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста-
чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, поводження
з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартир-
ним будинком споживачам, в яких було зруйновано житло.
Щодо нарахування плати за комунальні послуги (послуги з поста-
чання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення, поводження
з побутовими відходами) та послугу з управління багатоквартирни-
ми будинками споживачам, що вимушено покинули свої домівки.
За вимогами статті 12 Закону № 2189 надання житлово-комунальних послуг
здійснюється виключно на договірних засадах.
Ціна послуги, порядок оплати послуги, права і обов’язки сторін, а також від-
повідальність сторін за порушення договору є істотними умовами договору
про надання житлово-комунальної послуги.
Отже, нарахування та оплата житлово-комунальних послуг здійснюється ви-
ходячи з умов договору про надання відповідних послуг, укладеного між спо-
живачем та виконавцем/управителем багатоквартирного будинку, та вимог
чинного законодавства.
У разі якщо житло споживача зруйновано внаслідок ведення воєнних (бойо-
вих) дій і, відповідно, комунальні послуги та послуга з управління багатоквар-
тирним будинком з цих причин споживачеві не надаються (не надавалися),
плата за ці послуги не нараховується.
Згідно із статтею 7 Закону № 2189 споживач має право на неоплату вартості
комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористан-
ня (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлово-
му приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб по-
над 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно
до умов договорів про надання комунальних послуг.
Таким чином, споживачі, які тимчасово залишили свої домівки, можуть ско-
ристатися своїм правом за умови надання виконавцю послуг з централізова-
ного водопостачання та водовідведення, постачання гарячої води, поводження
з побутовими відходами заяви та довідки з тимчасового місця проживання,
лікування, проходження військової служби, довідки про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи.
З метою оперативної комунікації, споживачі можуть надсилати відповідні за-
яви на адресу виконавців за допомогою засобів електронного зв’язку.
Споживачі, які вимушено покинули свої домівки, можуть ознайомлюватися
із процедурою оплати послуг на вебсайтах підприємств (виконавців послуг).
Відповідно до статті 8 Закону № 2189 виконавець комунальної послуги зо-
бов’язаний без додаткової оплати надавати споживачу в установленому зако-
нодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість
місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок на-
дання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інфор-
мацію, а також інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому-
нальні послуги відповідно до законодавства.
Більшість підприємств (виконавців послуг) передбачають для своїх спо-
живачів можливість користуватися особистим кабінетом, з допомогою якого
Щодо стягнення заборгованості, нарахування громадянам
штрафів чи пені за невчасну оплату комунальних послуг, а також
припинення надання таких послуг в умовах воєнного стану.
Постановою № 206 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні
забороняється:
- нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нараху-
вань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчас-
не та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;
- припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню
у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
Постанова Уряду № 206 застосовується з 24 лютого 2022 року.
Також Верховною Радою України прийнято Закон № 2456, яким передбаче-
но, що у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у ви-
конавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи
заборгованості за житлово-комунальні послуги в територіальних громадах,
можна слідкувати за усіма процесами, що відбуваються з рахунками, оплачу-
вати та завантажувати історію оплат, сформувати довідку про стан особового
рахунку, оформити розсилку електронних квитанцій та дізнатися про те, як
здійснюється нарахування за надану послугу.
Важливо!
Положення статті 7 Закону № 2189:
- не поширюється на випадки коли у споживача наявні прилади обліку води,
оскільки у такому випадку обсяг спожитих послуг з централізованого водо-
постачання та постачання гарячої води фіксується згідно із показниками при-
ладів обліку (відповідно і нараховується оплата за ці послуги). При цьому, на-
казом № 61 внесено зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів
спожитих у будівлі комунальних послуг, визначивши особливості розподілу
комунальних послуг під час дії воєнного стану в Україні, зокрема застосуван-
ня коригуючого коефіцієнту, що враховує зміну споживання та надання кому-
нальних послуг в населеному пункті на період дії воєнного стану;
- не стосується послуги з постачання теплової енергії, оскільки навіть при
відсутності споживача у приміщенні, його домівка (житлове приміщення чи
квартира) опалювалися (послуга з постачання теплової енергії надавалася);
- не стосується послуги з управління багатоквартирним будинком, оскіль-
ки оплачуючи дану послугу власники (співвласники) беруть участь в утриман-
ні спільного майна, що їм належить, та зобов’язанні згідно із законодавством
відшкодовувати витрати, пов’язані з утриманням багатоквартирного будинку.
Споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачу-
вати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем для відповідного
будинку.
Якщо ж послуга з управління багатоквартирним будинком надавалася не-
відповідної якості (не в повному обсязі), управитель зобов’язаний здійснити
споживачам перерахунок розміру плати на умовах та у строки, визначені По-
рядком № 482.
За наявності спірних питань необхідно звертатися безпосередньо до вико-
навця послуги/управителя багатоквартирного будинку (сторони договору про
надання відповідної послуги) або ж органу місцевого самоврядування, на те-
риторії якого надаються ці послуги.