ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

 • 126

 

Назва програми: Енергоефективність в малих та об’єднаних громадах України" ("NIP ІІ Енергоефективність") 

Назва проєкту: Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Славутич

Країна: Україна

Сектор: Енергоефективність

Джерела фінансування: Інвестиційна платформа сусідства Європейського Союзу (NIP), Славутицька міська рада

Закупівля: Роботи, товари та послуги

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю

Дата випуску: 4 січня 2023 року

Дата завершення: 4 липня 2023 року

Славутицька міська рада, Україна, має намір використати грантові кошти, що надаються Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (NIP), а також власний внесок з боку міста на фінансування проєкту, спрямованого на підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Славутич.

Проєкт передбачає реалізацію енергоефективних заходів у 2 закладах бюджетної сфери міста Славутич, а саме капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини» за адресою: Київська область, м. Славутич, Вільнюський квартал, буд. 1 та капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Богатир» за адресою: Київська область, м. Славутич, Бєлгородський квартал, буд. 1. Будівлі цих закладів характеризуються високим споживанням теплової та електричної енергії. Проєкт призведе до скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження викидів CO2, а також до економії бюджетних витрат. Крім того, проєкт має велике соціальне значення, оскільки його реалізація покращить якість та умови освітніх послуг і продовжить термін життя будівель.

Проєкт, загальна кошторисна загальна вартість якого становить близько 2,6 млн. євро, передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для впровадження енергоефективних заходів в будівлях міста Славутич:

 • Виготовлення проектної документації;
 • Комплексна термомодернізація будівлі;
 • Модернізація системи вентиляції та системи освітлення;
 • Модернізація системи опалення та інженерних мереж;
 • Встановлення теплового насосу для потреб ГВП;
 • Влаштування сонячної електростанції та сонячних колекторів для потреб ГВП;
 • Дрібний ремонт будівлі;
 • Заходи з безпеки (протипожежний захист) та інклюзивності;
 • Інші роботи.

Очікується, що здійснення закупівель розпочнеться у першому кварталі 2023 року.

Контракти будуть відкриті для компаній з будь-яких країн та підпорядковуватимуться Політиці і процедурам закупівель НЕФКО, доступній за посиланням: 

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf

Кошти Проєкту не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об'єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України.

За додатковою інформацією звертатися до: Славутицької міської ради

Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

Тел.: +38 (04579) 3 00 11*180

E-mail: UIKB@slav.gov.ua

Контактна особа: Легка Аліна Юріївна

Тел.: +38 (095)1294722

E-mail: alina.legkaya@ukr.net


https://www.nefco.int/procurements/17539/

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Programme name: “Ukraine Energy Efficiency in Small & United Municipalities” ("NIP ІІ Energy Efficiency ") 

Project name: Improving the energy efficiency of public buildings of Slavutych city

Country: Ukraine

Sector: Energy Efficiency

Funding sources: Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP), Slavutych City Council

Procurement: Works, goods and services

Notice type: General Procurement Notice 

Issue date: 4 January 2023

Closing date: 4 July 2023  

Slavutych City Council, Ukraine, intends using the proceeds of a grant from Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP) and funding from the city, towards the costs of a project aimed at improvement of energy efficiency of public buildings in Slavutych city.

The Project foresees implementation of energy-efficient measures at 2 educational buildings, namely thermal modernization of Kindergarten "Children Development Center" in Vilniuskiy quarter, 1 and thermal modernization of the sports and recreation complex "Bogatyr" in Belgorodskiy quarter, 1 in Slavutych city, which characterized by high thermal and electrical energy consumption. The Project will result in reduction of energy consumption and CO2 emissions as well as budgetary expenditures savings. Also, it is of great social importance since implementation of the project will improve the quality and conditions of education services and will extend lifetime of the buildings.

The Project, which has the total estimated cost of approximately 2,6 MEUR, will require the procurement of the following works, goods, and services for implementation of energy efficiency measures in educational buildings of Slavutych city:

 • Design development;
 • Сomprehensive thermos renovation of buildings;
 • Modernization of ventilation and lighting systems;
 • Modernization of heating and engineering systems, etc.;
 • Installation of heat pump for hot water needs;
 • Installation of solar power plants and solar collectors for domestic hot water;
 • Minor repair of buildings;
 • Safety (fire protection) and inclusivity measures;
 • etc.

Tendering is expected to begin in the first quarter of 2023.

Contracts will be open to companies from any country and will be subject to the NEFCO Procurement Policy and Procedures available at:

https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf

The project funds will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulations of Ukraine.

For more information please contact:

Department of major repair and infrastructure of

Slavutych City Council, Vyshgorod region, Kyiv oblast

Tel.: +38 (04579) 3 00 11*180

E-mail: UIKB@slav.gov.ua

Contact person: Alina Legka

Mob.: +38 (095)1294722

E-mail: alina.legkaya@ukr.net