Запрошення до участі в тендері: Постачання та будівельно-монтажні роботи з встановлення мережевих насосів з частотним регулюванням на котельні за адресою вул. Кленовий проїзд, 1, м. Славутич, Київської області

 • 811

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

       Відновлення об’єктів теплопостачання у місті Славутич, Київської області

Постачання та будівельно-монтажні роботи з встановлення мережевих насосів з частотним регулюванням на котельні за адресою вул. Кленовий проїзд, 1, м. Славутич, Київської області

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупівлі від 04.05.2023 для Програми ЄC “Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна”, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупівлі (https://www.nefco.int).

Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, надалі – “Замовник”, має намір використати частину коштів фінансування, отриманих від Європейського Союзу (ЄС) через розпорядника Фонду Північну Екологічну Фінансову Корпорацію (НЕФКО) на оплату витрат по проекту Відновлення об’єктів теплопостачання у місті Славутич, Київської області. Проект фінансується програмою ЄС Відновлення об’єктів критичної інфраструктури, Україна.  

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання Контракту SLA_DH_2 Постачання та будівельно-монтажні роботи з встановлення мережевих насосів з частотним регулюванням на котельні за адресою вул. Кленовий проїзд, 1, м. Славутич, Київської області, що фінансуватиметься коштами гранту ЄС.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються коштами гранту ЄС, є відкритими для фірм/фізичних осіб з будь-якої країни.

Тендери запрошуються на повний обсяг робіт. Тендери тільки для частини робіт будуть відхилені. Успішний учасник тендеру повинен буде підписати один Контракт SLA_DH_2.

Тендерні пропозиції повинні подаватись у євро.

Контракт SLA_DH_2, який фінансується грантом ЄС, буде звільнено від оподаткування, тому відповідна сума ПДВ буде вирахована з ціни цього контракту

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, викладеним в Інструкціях для Учасників тендеру;
 • Середній річний дохід за останні 3 роки (2020-2022 рр.) перевищував 1,000,000 євро в еквіваленті. У разі якщо на тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію;
 • Учасник тендеру успішно поставив та виконав за період 2018-2022 рр.:

не менш ніж три (3) контракти у якості головного підрядника, які були повністю та успішно виконані та які є подібними до пропонованого устаткування та робіт, сумарною вартістю не менше 750,000 євро. У разі якщо на тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50%  відповідності даному критерію.

 • Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося протягом останніх 3 років (2020-2022рр.) на основі інформації, наданої в Розділі III, Форми тендерів (Замовник залишає за собою право перевірити правильність повідомленої інформації, використовуючи інші джерела);
 • Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від чистого капіталу учасника;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він (або партнер СПКА або відповідний Субпідрядник) має в наявності весь персонал для виконання робіт, включених до контракту;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має персонал для ключових посад, які відповідають Кваліфікаційним вимогам, наведеним в Тендерних документах;
 • Учасник тендеру повинен продемонструвати, що він має обладнання та техніку, які відповідають кваліфікаційним вимогам та кількості, наведеним в Тендерних документах.

Замовник залишає за собою право скасувати всі тендери у разі не отримання погодження грантового фінансування.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по цьому контракту орієнтовно будуть розпочаті у серпні 2023 та повинні бути завершенні у січні 2024.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі Декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у Тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 14:00 (за київським часом), 10.07.2023 за адресою, вказаною нижче, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для обговорення технічних та процедурних питань відбудеться онлайн об 11:00 (за київським часом), 19.06.2023.

Для попередньої реєстрації на перед-тендерну зустріч звертайтесь:

Контактна особа: Легка Аліна Юріївна, Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, Центральна площа, будинок 7, телефон: +380 (95) 129 47 22, email: alina.legkaya@ukr.net

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області, Україна, 07101, Київська обл., місто Славутич, Центральна площа, будинок 7.

Контактна особа: Легка Аліна Юріївна, телефон: +380 (95) 129 47 22, email: alina.legkaya@ukr.net.

 

Дата: 08.06.2023


INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Repair of heat supply facilities in the city of Slavutych, Kyiv region

Supply and installation work for the network pumps with frequency control at the boiler house at 1 Klenovy Proizd St. in the city of Slavutych, Kyiv region

 

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice dated 04.05.2023 for EU Programme “Repair of critical infrastructure, Ukraine” which was published on the Procurement Notices section of NEFCO’s website (https://www.nefco.int).

Department of Infrastructure and Capital Construction of the Slavutych City Council of the Vyshgorod District of the Kyiv Region hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of financing from the European Union (hereinafter “EU”) through the fund manager Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of the project “Repair of heat supply facilities in the city of Slavutych, Kyiv region”). The Project is financed by EU under the program Repair of critical infrastructure, Ukraine.

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contract SLA_DH_2 Supply and installation work for the network pumps with frequency control at the boiler house at 1 Klenovy Proizd St. in the city of Slavutych, Kyiv region to be financed by the EU grant.

Tendering for contracts that are to be financed by EU grant financing is open to firms/individuals from any country.

Tenders are invited for the full scope of work. Tenders submitted only for a part of the works will be rejected. The successful Tenderer will have to sign one Contract, namely SLA_DH_2.

Tenders shall be priced in Euro.

The Contract SLA_DH_2 to be financed by the EU grant will be tax exempt, therefore, the respective amount of VAT will be excluded from this contract’s price.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • Tenderers shall meet the eligibility requirements set forth in Instructions to Tenderers.
 • Average annual turnover over the last 3 years (2020-2022) exceeded EUR 1,000,000 equivalent. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement.
 • The Tenderer has satisfactorily supplied and completed for the period 2018-2022:
  • at least three (3) contracts as a main Contractor, which have been fully and successfully completed and which are similar to the proposed equipment and works, with a total amount at least EUR 750,000. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner shall demonstrate at least 50% to the above-mentioned requirement.
 • Non-performance of contract by Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) did not occur during the last 3 years (2020-2022) based on information provided in Section III, Tender Forms (the Employer reserves the right to check the correctness of the reported information by using other sources).
 • All pending litigations against Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) shall in total not represent more than 30% of the Tenderer’s net worth.
 • The Tenderer (single legal entity or JVCA partner or designated subcontractor) shall demonstrate availability of all personnel for implementation all necessary works under the Contract.
 • The Tenderer must demonstrate that it has the personnel for the key positions that meet the Qualification requirements set forth in Tender documents
 • The Tenderer must demonstrate that it or its designated subcontractor has equipment and machinery that meet the following requirements and quantity set forth in Tender documents.

The Employer reserves the right to cancel all tenders in the event of non-approval of grant funding.

During the preparation of tender, the Tenderers should take into account that works under this Contract will tentatively start in August 2023 and should be completed not later than in January 2024.

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF version shall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration. The form of Tender-Securing Declaration is provided in the Tender documents. The main purpose of providing Tender-Securing Declaration is to ensure that the tenderers are serious about their participation.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 14:00 (Kyiv time) on 10 July 2023 at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A pre-tender meeting for Tenderers with Employer representatives to discuss technical and procedural issues will be held online at 11:00 (Kyiv time) on 19 June 2023.  

To pre-register for participation in pre-tender meeting please contact:

Contact person: Legka Alina Yuryivna. Department of Infrastructure and Capital Construction of the Slavutych City Council of the Vyshgorod District of the Kyiv Region, Tsentralna square, Slavutych, Kyiv oblast, 07101, Ukraine, тel/mob: +380 (95) 129 47 22, email: alina.legkaya@ukr.net.

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents, at the following office:

Department of Infrastructure and Capital Construction of the Slavutych City Council of the Vyshgorod District of the Kyiv Region, Tsentralna square, Slavutych, Kyiv oblast, 07101, Ukraine.

Contact person: Legka Alina Yuryivna, тel/mob: +380 (95) 129 47 22, email: alina.legkaya@ukr.net.

 

Date: 08 June 2023