Der Spiegel in Slavutych

  • 301

Славутич - цікава локація, що заохочує до себе людей своєю географією, новітньою історією.
Нещодавно місто відвідав журналіст німецького видання Der Spiegel - Даніель Саградов.

Матеріали його досліджень громада побачить згодом.

Дякуємо редакції, автору за увагу до важливих, чутливих тем міста.

Зокрема й полонених.
Міжнародне поширення - це те, що потрібно громаді та родичам. Тільки світовий тиск може допомогти повернути додому людей.

Фото без опису

Даніель Саградов в Славутичі.

Поговорили з Даніелем про місто та йього досвід. Славутичу цікаві його дослідники.

- Славутич, це був мій вибір і редакції, як міста для вивчення. Якщо говорять про війну, то здебільшого увага зосереджена на лінії фронту, на кордоні з Росією. І нам цікаво чим і як живуть на кордоні з Білоруссю.
Російські війська заходили й через Білорусь і про це дуже небагато людей знає, зокрема в Німеччині - розповідає Данієль.
- Коли ми визначились з тематикою, було кілька місць для візиту, Славутич приглянувся, цікаве місто та його легенда - пояснює журналіст. - Як відбувається логістика, чим живе місто. До цього не знав про Славутич.

Фото без опису

Інтерв'ю з міським головою Юрієм Фомічевим.

Наше традиційне питання до медіа, з якими спілкуємось.

Як спілкуватись з вільним світом та донести підступність ворога, використання ним здобутків демократія на свою користь. Як донести громадам інших країн про нашого ворога те, що вони й уявити не можуть.

Даніель каже, що це питання його займає більш як два роки.
- Я стикнувся з цим вдома. Я розумію мову, бачу, що це пропаганда. Але часто ця інформація проходить повз європейців. Це важко довести. Працюємо над цим. Маю на увазі, не тільки журналісти: політологи, експерти.
Даніель каже, що все слов’янське завжди йшло через російське бачення, це наслідки колоніалізму. - Коли, наприклад, журналісти писали про Бішкек з Москви. Це не правильно. Треба писати з Києва про Київ.

Фото без опису

Про місто, громади, кордон. Бесіда з Даніелем.

Перше враження про Славутич?

- Важко сказати, ми тільки в'їхали в місто і вже на місці. Поруч все. А інше будемо зараз вивчати.

Ласкаво просимо. Друзів.

Фото без опису

Der Spiegel in Slavutych.

Slavutych is an interesting location that attracts people with its geography and recent history.
Daniel Sagradov, a journalist from the Germany, Der Spiegel, recently visited the city.

The community will see the materials of his research later.
We thank the editors, the author for paying attention to important, sensitive topics of the city, wich we try to translate.
In particular, our national guard POWs.

Only world pressure can help bring people home.

We spoke with Daniel about the city and this experience.
Slavutych is interested in its researchers.

- Slavutych, it was my choice and editors, as cities to study. If they talk about the war, most of the attention is focused on the front line, on the border with Russia. And we are interested in what and how they live on the border with Belarus.
Russian troops also entered through Belarus, and very few people know about it, in particular in Germany - says Daniel.
- When we decided on the topic, there were several places to visit, Slavutych took a closer look: an interesting city and its legend - explains the journalist. - How does logistics work, how does the city live. Before that I did not know about the city.

Our traditional question to the media with which we communicate.

How to communicate with the free world and convey the insidiousness of the enemy, his use of the gains of democracy to his advantage. How to convey to the communities of other countries about our enemy what they cannot even imagine.

Daniel says that this issue has been bothering him for more than two years.
- I faced this at home. I understand the language, I see that it is propaganda. But Europeans often miss this information. This is difficult to prove. We are working on it. I mean, not only journalists: political scientists, experts.

Daniel says that everything Slavic has always been through the Russian vision, it is the consequences of colonialism. - or when, for example, journalists wrote about Bishkek from Moscow. It is wrong. We must write about Kyiv feomKyiv.

First impression of Slavutych?

- It’s hard to say, we just entered the city and are already there. Everything is nearby. And we will study the rest.

Friends are welcome.