Про збори співвласників багатоквартирного будинку

  • 369

haus

 

*для зручності інформацію продубльовано із вкладки "Зміни у законодавстві, а також орієнтовні форми документів" https://e-slavutych.gov.ua/news/1640002381/

 

Віддповідно до частин шостої-восьмої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", повідомлення про проведення зборів співвласників направляється ініціатором зборів співвласників не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зборів. Повідомлення в письмовій формі надається кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника до ініціатора зборів співвласників, отриманою не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення зборів співвласників, повідомлення про проведення зборів співвласників надсилається такому співвласнику на іншу поштову адресу або на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій, зазначених у такій заяві.

У повідомленні про проведення зборів співвласників повинна міститися інформація про:

1) ініціатора зборів співвласників;

2) дату, час та місце проведення зборів співвласників;

3) порядок денний зборів співвласників;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників у зборах співвласників дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї.

До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що розглядатимуться на зборах.

Ініціатором зборів співвласників є:

ініціативна група, яка складається не менш як із трьох власників квартир або нежитлових приміщень,

або

управитель, обраний відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Орієнтовна форма повідомлення про проведення зборів співвласників багатокваритрного будинку ініціативною групою ТУТ

Орієнтовна форма повідомлення про проведення зборів співвласників багатокваритрного будинку УПРАВИТЕЛЕМ ТУТ

Для контролю за належним інформуванням співвласників щодо проведення зборів, можна скласти відомість про отримання повідомлення про проведення зборів співвласників відповідного багатоквартирного будинку: орієнтовна форма відомості ТУТ

 

Крім того, відповідно до нової редакції положень статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», збори співвласників веде голова зборів, рішення про обрання голови зборів приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у зборах дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення зборів співвласників оформлюється протоколом, який повинен містити відомості про:

1) ініціатора зборів співвласників;

2) дату, час, місце проведення зборів співвласників (у тому числі інформацію про технічні засоби електронних комунікацій, з використанням яких співвласники брали участь в установчих зборах дистанційно в режимі відеоконференції);

3) загальну кількість співвласників багатоквартирного будинку;

4) загальну площу квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;

5) кожного співвласника (його представника), який взяв участь у зборах співвласників, у тому числі дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції, або письмовому опитуванні, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові співвласника та його представника (у разі представництва особи);

номер квартири або нежитлового приміщення;

загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

6) обраного голову зборів співвласників;

7) порядок денний зборів співвласників;

8) підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного зборів співвласників.

Протокол зборів співвласників підписує голова зборів співвласників.

Орієнтовна форма протоколу зборів співвласників  ТУТ

 

Згідно з частинами девятнадцятою - двадцять третьою статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», кожний співвласник (його представник), який взяв участь у голосуванні під час проведення зборів співвласників або письмового опитування, заповнює листок опитування та підписує його власноруч або шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, із зазначенням результату голосування ("за" або "проти").

Листки опитування, створені у паперовій формі, пронумеровуються, прошнуровуються та зберігаються уповноваженою співвласниками особою.

Листки опитування, створені у формі електронних документів та підписані шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, зберігаються уповноваженою співвласниками особою на електронному носії інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на такому носії.

Листки опитування з питань розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку є невід’ємною частиною протоколу зборів співвласників.

Листок опитування повинен містити такі відомості:

1) дата опитування;

2) прізвище, ім’я, по батькові співвласника;

3) номер квартири або нежитлового приміщення;

4) загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

5) документ, що підтверджує право власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення, або відомості, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності співвласника на квартиру чи нежитлове приміщення;

6) документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника);

7) питання до співвласника - пропозиція у вигляді резолюції, щодо якої учаснику опитування пропонується відповісти "за" або "проти". Питання повинно бути чітко і зрозуміло сформульоване, що не допускає різних тлумачень;

8) відповідь співвласника "за" або "проти" щодо кожного питання окремо;

9) власноручний або електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування представником співвласника здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства.

Орієнтовна форма листка опитування співвласника багатокваритриного будинку ТУТ

Кожний співвласник (його представник) може проголосувати з одного питання лише один раз.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки належної співвласнику площі квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, крім випадків, визначених частинами десятою та чотирнадцятою статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної часткової власностіналежна кожному співвласнику площа квартири або нежитлового приміщення визначається відповідно до його частки у праві спільної часткової власності.

Якщо квартира або нежитлове приміщення належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, для цілей цього Закону такі співвласники вважаються власниками рівних часток.

!!! Важливо зазначити, якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частинами тринадцятою та чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на зборах співвласників. Письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення зборів співвласників. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень щодо питань: 

1) розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним – у частині правочинів, що підлягають державній реєстрації відповідно до закону;

2) проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт – у частині проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, пов’язаних з:

  • відселенням осіб, які проживають у багатоквартирному будинку (крім випадків, якщо таке відселення необхідне для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій, пожеж, збройної агресії та інших надзвичайних ситуацій);
  • формуванням нових або зникненням існуючих складових частин будівлі, споруди, що є самостійними об’єктами нерухомого майна (квартира, вбудоване, прибудоване чи вбудовано-прибудоване житлове та нежитлове приміщення у будівлі, споруді, гаражний бокс, машиномісце, інше житлове або нежитлове приміщення);

3) відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Такі рішення вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Відповідно до частини двадцять сьомої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку", повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання не пізніше 15 календарних днів з дня проведення зборів співвласників або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), надаються в письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилаються рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку. За складеною у довільній формі письмовою заявою (у тому числі у формі електронного документа) співвласника повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення надсилаються йому на адресу електронної пошти чи з використанням інших технічних засобів електронних комунікацій за контактними даними, зазначеними у заяві. У такому разі надання такому співвласнику або надсилання йому рекомендованим листом повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення не вимагається.

Орієнтовна форма повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення ТУТ

Для контролю за належним інформуванням співвласників, можна скласти відомість про отримання повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення: орієнтовна форма відомості ТУТ

!!!Звертаємо увагу, що протокол зборів співвласників з питань:

1) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;

2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням

складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує резолютивну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Бланк заяви на прийняття на зберігання протоколів

 

Назва форми файл
Орієнтовна форма повідомлення про проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку ініціативною групою  електронний файл
Орієнтовна форма повідомлення про проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку УПРАВИТЕЛЕМ  електронний файл
орієнтовна форма відомості про отримання повідомлень (для контролю)  електронний файл
Орієнтовна форма протоколу зборів співвласників   електронний файл
Орієнтовна форма листка опитування співвласника багатоквартириного будинку  електронний файл
Орієнтовна форма повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення  електронний файл
Орієнтовна форма відомості про отримання повідомлення про прийняті зборами співвласників рішення електронний файл
Бланк заяви на прийняття на зберігання протоколів електронний файл